REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU WWW.ESZKOLIMY.pl

 

§1

Postanowienia Ogólne i definicje

 

 1. Regulamin serwisu pod adresem www.eszkolimy.pl zwany dalej jednolicie jako „Regulamin” określa zasady korzystania z elearningowego serwisu edukacyjnego pod ww adresem dalej oznaczonego jako „Serwis” przed dedykowanych zarejestrowanych użytkowników zwanych „Użytkownikami”
 2. Usługodawcą serwisu jest spółka działająca pod firmą Legitime sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, przy os. Złotej Jesieni 6/71, wpisana do XI Wydział Gospodarczy dla Krakowa – Śródmieścia , pod numerem 0000636061, NIP: 6783162436, adres e-mail: biuro@eszkolimy.pl zwanym dalej „Usługodawcą”
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm. )

§2

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem serwisu

 

 1. Usługodawca za pośrednictwem niniejszego serwisu świadczy usługi związane z :

· udostępnianiem treści dotyczących szkoleń i usług oferowanych przez Usługodawcę.

· użytkownik za pośrednictwem niniejszej platformy szkoleniowej ma możliwość zakupu dedykowanych szkoleń lub usług z zakresu prawa, BHP, pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z informacja handlową umieszczoną w serwisie.

 1. Treści Usługodawcy znajdujące się w serwisie objęte są prawami autorskimi i jako takie podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
 2. Zarówno propozycja szkoleń wraz z informacją oraz dostępnym na stronie głównej cennikiem nie stanowią oferty handlowej w świetle ustawy kodeks postepowania cywilnego do czasu spełnienia warunków zgodnie z dalszymi zapisami regulaminu.
 3. Adresem elektronicznym do kontaktu dla użytkowników w celu kierowania zapytań, wiadomości i obsługi serwisu: biuro@eszkolimy.pl

§3

Zasady korzystania z serwisu

 

 1. Korzystanie z serwisu i realizowanie zamówień oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień niniejszego regulaminu po uprzednim zarejestrowaniu konta użytkownika.
 2. Obowiązkiem użytkownika jest korzystanie z serwisu w sposób zgodny z niniejszym regulaminem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz obowiązującymi normami prawnymi, nie naruszając praw osób trzecich oraz praw usługodawcy.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszeń zasad oznaczonych w punkcie poprzedzającym usługodawca ma prawo informując uprzednio użytkownika o ograniczeniu jego dostępu do serwisu.
 4. Użytkownik za pośrednictwem swojego panelu użytkownika może dokonać zmian w ustawieniach w szczególności zmiany hasła i edycji danych.
 5. Zamówienia realizowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 6. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem serwisu www.eszkolimy.pl
 7. Wybrane przez Użytkownika szkolenia są dostępne po uprzednim uregulowaniu pełnej odpłatności w określony sposób przez Użytkownika.
 8. Dostęp do dedykowanego wybranego przez Użytkownika szkolenia jest nieograniczony czasowo.
 9. Każde szkolenie kończy się egzaminem – testem jednokrotnego wyboru spośród przedstawionych pytań z treści danego szkolenia.
 10. Przed przystąpieniem do egzaminu użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia danych niezbędnych do wydania certyfikatu, który stwierdza ukończenie dedykowanego szkolenia.
 11. Warunkiem pozytywnego ukończenia egzaminu jest poprawne udzielenie odpowiedzi na 80 % pytań egzaminacyjnych. 
 12. Brak zaliczenia egzaminu nie powoduje naliczania dodatkowych odpłatności – test udostępniany jest do rozwiązania wielokrotnie.

§4

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. W przypadku wysłania przez Użytkownika zapytania w formie elektronicznej lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dotyczącego zakupu treści szkoleniowych oferowanych przez serwis szkoleniowy, Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Usługodawcą nie później jednak niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia.
 2. Użytkownik po dokonaniu zamówienia może z niego zrezygnować po wcześniejszej konsultacji z Usługodawcą.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy przerwania transakcji w przypadku wystąpienia sytuacji związanej z wcześniejszym kilkukrotnym składaniem zamówienia przez Użytkownika.
 4. Po dokonaniu zamówienia przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie udostępnia treści danego szkolenia oraz przesyła komplet materiałów Zamawiającemu.
 5. Obowiązkiem Użytkownika jest uregulowanie pełnej odpłatności za szkolenie przed dostępem do szkolenia w formie online.

§5

Odstąpienie od umowy

 

 1. Mając na uwadze charakter świadczonych usług, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą uruchomienia danego szkolenia lub kursu, pobrania materiałów szkoleniowych, rozwiązania testu przypisanego do danego szkolenia lub kursu lub pobrania certyfikatu potwierdzającego ukończeni szkolenia lub kursu.
 2. Kupujący nie będący konsumentem nie przysługują prawo do odstąpienia od umowy
 3. Kupującemu będącemu konsumentem w świetle obowiązujących regulacji prawnych przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni o ile, nie wystąpiły przesłanki opisane w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, użytkownik obowiązany jest poinformować w terminie 14 dni Usługodawcę o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail: biuro@eszkolimy.pl.

 

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika działania serwisu w sposób nieprawidłowy, szczególnie w przedmiocie działania związanym z treścią przekazywaną Użytkownikowi, jest on niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od stwierdzenia nieprawidłowości przesłać swoje uwagi na adres poczty elektronicznej: biuro@eszkolimy.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

          · Dane identyfikacyjne użytkownika

          · Rodzaj szkolenia, z którym reklamacja jest związana

          · Opis zdarzenia objętego reklamacją

          · Okoliczności, które uzasadniają zgłoszenie

 1. W sytuacji kiedy zgłoszenie reklamacyjne dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się przez rozpoznaniem reklamacji o uzupełnienie tych danych. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przedłuż termin na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
 2. Reklamacje złożone po upływie 14 dni roboczych od dnia zdarzenia nie będą uwzględniane.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą obsługiwane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Po zakończeniu zgłoszenia Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia.

 

§7

Przetwarzanie danych osobowych

 

Spełniając ustawowy obowiązek informacyjny zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych dalej RODO wraz z którym z dniem 25 maja 2018 r , zmieniają się przepisy z zakresu ochrony danych osobowych informujemy Panią/Pana w jakim zakresie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe

Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 punkt a dyrektywy RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Legitime sp. z o.o. z siedzibą w 31-831 Kraków, os. Złotej Jesieni 6/71 Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@eszkolimy.pl lub na adres siedziby.

Cele i czas przetwarzania

Dane będziemy przetwarzać w celu:

§ Zawarcia i wykonania umowy w zakresie objętym działalnością serwisu szkoleniowego www.eszkolimy.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń na podstawie odrębnych przepisów tj. kodeks cywilny, kodeks postepowania administracyjnego, kodeks karny.

§ Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

§ Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań

§ Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności, do czasu gdy posiadamy dodatkową inna podstawę prawną przetwarzania – w razie gdy podstawę utracimy dane ulegają animizacji.

§ Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

§ Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

§ Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

§ Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

Odbiorcy danych

Dane możemy przekazywać odbiorcom:

§ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

§ bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

§ organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

§ podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

§ Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkownika a wynikające z jego niewłaściwego korzystania z niniejszego serwisu lub braku możliwości skorzystania z usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prac modernizacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisu na czas nieokreślony.
 3. Usługodawca posiada uprawnienia do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie dokonywane zmiany w nowym brzemieniu będą obowiązywały od daty publikacji regulaminu na stronie serwisu www.eszkolimy.pl.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do treści regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odpowiedniej zakładki na stronie głównej serwisu. Jednolita treść regulaminu umożliwia jego pobranie i samodzielny wydruk przez użytkownika.
 5. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy kodeksu postepowania cywilnego oraz odrębnych ustaw.
 6. Zapisy regulaminu obowiązują od dnia 25 maj 2018 r.